بخاری

در نردیکی او می آرامی.

نورش التیامت می دهد،

                               گرمایش نوازشت می کند

و

دوستش داری.

کارم به کجا رسیده است،

به بخاری تو هم باید حسادت کنم...

/ 0 نظر / 18 بازدید